Sharp Recruitment & Consultants träffar Gustav Sälgström, partner på Harvest advokatbyrå, en nischbyrå inom finansiell reglering, samt Tulan Leth, Head of Department of Risk & Compliance på Trancendent Group, på en digital fika och ställer fem snabba frågor om hur de upplever corona-krisen påverkar den finansiella marknaden, främst inom compliance.

Vilken typ av rådgivning upplever ni efterfrågas mest just nu?

Gustav: I kristider efterfrågas ofta mer kvalificerad rådgivning och denna kris är inte något undantag. Våra klienter ställs inför situationer som de inte tidigare behövt hantera och komplexa frågeställningar, som ofta måste hanteras i stark tidspress. Där fyller vi en viktig funktion genom våra medarbetares kompetens.

Tulan: För våra konsulter på Transcendent Group verksamma inom Risk & Compliance finansiell sektor skulle jag säga att det främst är förfrågningar i dagsläget rörande expertis inom AML-regelverket samt behov av att tillsätta olika roller interimt som t ex Compliance Officer, Legal expert eller CCO. Outsourcing av risk- och compliancefunktionen är även något vi sett fortsatt stor efterfrågan inom vilket vi gärna paketerar då vi vill peka på betydande positiva synergier om de båda funktionerna ombesörjs av en och samma leverantör. Vidare upplever jag att det, trots att den högsta peaken passerats, finns ett fortsatt behov av stöd inom GDPR eller bredare, dvs Privacy, antingen av juridisk expertis på regelverket inom pågående projekt eller som interim DPO.

Vi på Sharp upplever att compliance ökar, framförallt compliance inom finansiell sektor, och att det finns ett fortsatt stort kompetensbehov. Delar även ni den bilden? Och i så fall, varför ser vi en ökad efterfrågan tror ni?

Gustav: Det är även vår uppfattning. Harvest är en nischbyrå inom finansiell reglering och vi upplever att efterfrågan för våra tjänster ökar och att så har varit fallet under en lång period. Den finansiella sektorn har varit föremål för en kraftig ökning av reglering de senaste 10 – 15 åren vilket på många sätt har förändrat sektorn. De finansiella aktörernas förståelse och acceptans för regelverk har ökat och regelefterlevnad och compliance betraktas inte längre som ett nödvändigt ont utan som en viktig del i att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet.

Tulan: Jag delar den bilden, i alla fall i den mån att efterfrågan inte är avtagande utan snarare konstant eller ökande. Innan Corona var det ett enormt stort fokus på regelefterlevnad och mycket resurser lades på detta från både aktörerna inom den finansiella sektorn och från tillsynsmyndigheter. Detta är något våra kunder nu vittnar om inte har mattats av utan det är fortfarande av hög prioritet. Vidare har vi som bekant kontinuerligt en ökande mängd lagar, regler och förordningar att förhålla oss till – både från inhemska och utomjuridiska myndigheter – varför ett konstant ökat kompetensbehov kommer som en naturlig följd. För att komma tillrätta med eventuella brister krävs hela tiden en uppdaterad färsk kunskap och det är inte alltid det finns tillräckligt med resurser internt att utbilda varför behovet ökar av externt stöd alternativt rekrytering för att täcka upp.

Många branscher drabbas hårt just nu, exempelvis servicebranschen är extremt utsatt. Varför stannar ej finansbranschen upp?

Gustav: De restriktioner som beslutats av regeringen har inte på samma explicita sätt drabbat finansbranschen som t.ex. hotell, restaurang och resebranschen. Däremot har många finansiella aktörer en tuff tillvaro med turbulens och osäkerhet på börsen och hos investerare.

Tulan: Finansbranschen har ännu inte stannat, men jag skulle nog säga att den bromsats till viss del, men inte lika kraftigt som vissa andra branscher. Vi ser tydliga tecken på att även finansbranschen ser om sitt hus och tittar på möjliga kostnadsreduceringar och det är väl rimligt att tro att kreditförlusterna kommer att öka framgent samtidigt som uppskjutande av tjänstepensionsinbetalningar påverkar försäkringsbranschen. Skälet till att finansbranschen ännu inte har påverkats på samma sätt har givetvis oändligt många svar, men en av de avgörande faktorerna skulle jag säga är att vi här har bättre likviditet, vilket för de mest utsatta branscherna har varit den stora utmaningen givet nedstängningar av länder, fabriker och kraftigt vikande efterfrågan på vissa tjänster och produkter. Här har vi många exempel där handeln helt har upphört, men inom finansbranschen pågår alltjämt handel.

Hur pass mottagliga är era klienter för åtgärdspaketen som Riksbanken gått ut med som exempelvis ökade krediter?

Gustav: Det är svårt för mig att i detalj besvara frågan utan att bryta vår advokatsekretess, men bedömningen är att intresset hittills varit begränsat exempelvis till följd av den höga ränta som måste betalas.

Tulan: Olika aktörer är skulle jag säga mycket olika mottagliga för de varierade åtgärdspaket som presenterats. Beroende av den verksamhet du bedriver och vilken situation du befinner dig i slår effekterna av åtgärderna mer eller mindre. Jag skulle nog säga att de allra flesta är mottagliga för paket som gynnar den egna situationen och verksamheten bäst och att sannolikt en hel del tid just nu läggs på att försöka plocka russinen ur kakan för bäst tänkbara utfall. Lägg här till att vi har verksamhet i 8 europeiska länder där stödpaketen från respektive regering (och Riksbank) ser väldigt olika ut, varpå man behöver se till helheten av stödpaketen per land (inte endast stöd från Riksbank). Här ska även adderas just det faktum att det handlar om att hantera mer ”kortsiktiga” utmaningar där t ex likviditet kan stärkas genom ökad kredit, men det ska balanseras mot långsiktig överlevnadsförmåga och skuldsättning.

Hur ser byråns expanderingsplaner ut och vad gör ni för att locka till er unga talanger?

Gustav: Harvest har sedan starten i september 2016 vuxit med drygt 100 procent. Vi har dock inte något slutmål när det gäller storlek, det centrala är att vi kan bibehålla kvalité i vår rådgivning. Vi är i dagsläget 19 medarbetare med en pågående rekrytering. Vi försöker dra fördel av att vi är en mindre byrå och involverar våra anställda i driften av verksamheten. Vi är övertygade om att byrån blir starkare och mer framgångsrik om samtliga anställda känner sig delaktiga och upplever att man är en ”stakeholder” oavsett om man sitter i receptionen eller är delägare. För att uppnå detta försöker vi vara transparenta och inbjudande gentemot våra anställda och skapa en incitamentstruktur som belönar egna initiativ. Vi tror dessutom att om vi driver en bra och sund verksamhet så lockar det talanger till byrån. Ett kvitto på detta är att i vår pågående rekrytering har vi haft närmare 100 ansökningar.

Tulan: Transcendent Group är verksamma inom ett flertal jurisdiktioner i Europa och vårt tjänsteutbud är brett. Risk och Compliance är bara en delmängd av vårt utbud som även innefattar IT- och internrevision, IT- och Informationssäkerhet, Corporate governance mm. Vidare är vissa marknader mycket nyare för oss än andra varför våra planer lokalt ser mycket olika ut. Kortfattat kan jag säga att våra nyare marknader i t ex Tyskland, Belgien och Nederländerna expanderar kraftigare och de mer mogna marknaderna så som Sverige och Norge mer står för en stabilitet och kontinuitet och därmed en något lugnare tillväxttakt, men med högre lönsamhet. Vi anställer bara seniora konsulter och hur vi lockar till oss dessa talanger är framför allt via den väl etablerade företagskultur vi ständigt arbetar med och inte ger avkall på oavsett i hur många länder och marknader vi etablerar oss i. Våra kärnvärden är centrala för oss och de ger oss alla som jobbar på Transcendent Group en känsla av tillhörighet som till en familj där det är självklart att alla bidrar, hjälps åt, utvecklas och blir sedda. Här är jag självklart särskilt stolt över våra utnämningar till ett Great Place to Work som vi erhållit varje år sedan vi gick med i undersökningen år 2012, dvs att vi är en av Sveriges bästa arbetsplatser. Är väl någonstans ett kvitto från mina kollegor att vi gör rätt saker, dels utifrån hur de rankar oss som arbetsplats och arbetsgivare, men även i relation till andra bolag och verksamheter.

Har du behov av att rekrytera alternativt tillsätta en konsult inom Legal, Compliance eller Tax?
Hör av dig till Ron Cohen för att höra mer om hur vi kan lösa ditt behov.
Ron Cohen: 073 518 51 88 alternativt ron.cohen@sharprecruitment.se

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.