Integritetspolicy

För Cookie policy klicka här

Skyddet för dina personuppgifter är av högsta vikt för oss. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

I denna integritetspolicy (”Policyn”) kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som är kund, samarbetspartner, kandidat, konsult eller i annan roll och gäller för dig i tillämpliga delar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

1 VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Den som bestämmer varför och hur behandlingen av dina personuppgifter ska gå till är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna Policy är:

Sharp Recruitment Sweden AB Org nr: 556992-8467 Barnhusgatan 4
111 23 Stockholm

När det gäller vissa särskilda rekryteringsuppdrag kan vi vara gemensamt personuppgiftsansvarig med de kunder som rekryterar och som erbjuder tjänsten. I sådana fall kan det företag som erbjuder tjänsten även vara personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter.

2.1 PERSONUPPGIFTER OCH SYFTE MED BEHANDLINGEN

Kunder och samarbetspartners

Vi samlar in uppgifter när du genom avtal blir kund, blivande kund eller samarbetspartner till oss. Uppgifterna kan också samlas in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier. De uppgifter vi kan komma att samla in är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bild och IP-adress.

De personuppgifter som vi samlar in om dig kommer att användas för att administrera din relation med oss och för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som vår kund eller samarbetspartner. För att kunna utveckla, utvärdera och förbättra våra affärsändamål, erbjudanden, kommunikation och vår verksamhet kan vi vidare komma att inhämta och behandla dina personuppgifter. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att det är nödvändigt för vårt berättigade intresse.

Vissa personuppgifter om dig som kund eller samarbetspartner kan också behandlas på grund av att vi har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

Kandidater och konsulter

Vi samlar in uppgifter om dig som kandidat eller konsult när du till exempel fyller i vårt kontaktformulär i vårt rekryteringsverktyg, när du på annat sätt kontaktar oss eller i samband med att vi kontaktar dig. Uppgifterna kan också samlas in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier. De uppgifter vi kan komma att samla in är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild och IP- adress.

Som kandidat eller konsult kan vi komma att behandla dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig jobb/uppdrag eller kontakta dig med anledning av ett jobberbjudande eller ett potentiellt uppdrag. Den rättsliga grunden för att få behandla dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse av att få kontakta dig i samband med en rekrytering eller ett konsultuppdrag.

Som konsult kan vi vidare komma att behandla dina personuppgifter för att fullfölja vårt anställnings- eller konsultavtal med dig. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås.

Vissa personuppgifter om dig som kandidat eller konsult kan också behandlas på grund av att vi har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

I en rekryteringsprocess eller konsultprocess producerar vi standardiserad dokumentation innehållande personuppgifter om dig som kandidat eller konsult. Dokumentationen innehåller endast de uppgifter som är absolut nödvändiga för processen. Dokumentationen kan utgöras av sammanställningar, intervjuanteckningar och noteringar från referenstagningar. I särskilda fall kan vi behöva utföra bakgrundskontroll, kreditkontroll eller annan kontroll på dig som kandidat eller konsult. Du kommer i sådana fall att ombes att lämna samtycke innan kontroller utförs.

Du kan vidare som kandidat ombes att lämna ditt samtycke för att genomföra personlighets- och/eller kompetenstester av sedvanligt slag vilka tillhandahålls av en extern leverantör enligt gällande branschrutiner. Dina personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas hos leverantören för genomförande av sådana tester. Leverantören är personuppgiftsbiträde i relation till oss.

3 SÄKERHET OCH GALLRING

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi anlitar etablerade leverantörer av rekryteringsverktyg, och av andra system och tjänster, som är allmänt vedertagna, väl beprövade och som generellt används i rekryteringsbranschen. Vi ställer höga krav på våra leverantörer i syfte att säkerställa att våra verktyg och vår IT-miljö är säkra och intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Våra systemleverantörer ligger inom EES-området vilket innebär att personuppgifterna lagras på GDPR-säkrade servrar.

Den information vi samlar om dig kommer att sparas under vår relation och inte längre eller i en större omfattning än vad som är absolut nödvändigt. Efter att relationen har upphört sparar vi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk kan göras gällande i anledning av avtalet eller i den mån det är nödvändigt att spara uppgifterna för att följa lagkrav.

Personuppgifter som är och har varit relevanta för en rekryteringsprocess sparas enbart så länge de är nödvändiga för processen och därefter upp till 24 månader efter avslutad rekrytering i enlighet med arbetsrättsliga grunder (diskrimineringslagstiftning) för hur länge anspråk kan komma att göras gällande. Vi gallrar vår kandidatbas för att den ska uppfylla ändamål och vara uppdaterad.

4 UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som vi behandlar om dig som kandidat eller konsult i samband med en rekrytering kan komma att överföras till den kund vars rekrytering vi hanterar. Vi kommer enbart överföra de personuppgifter som krävs i förhållande till den punkt i rekryteringsprocessen du befinner dig i. Endast nödvändiga personuppgifter kommer således att överföras till kunden.

I övrigt säljer, handlar, eller på annat sätt överför, vi inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Företag som behandlar personuppgifter på våra vägnar kommer alltid att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls av våra partners.

Personuppgifterna som vi inhämtar i enlighet med denna Policy kommer inte att lagras och/eller bearbetas utanför EES som huvudregel. För att säkerställa skyddet av dina personuppgifter om sådan överföring skulle ske, kommer vi, där så är nödvändigt, vidta adekvata åtgärder för att säkerställa lagenlig överföring.

Dina personuppgifter kan lämnas ut till tredje part när det krävs enligt lag eller enligt andra lagstadgade beslut. Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje part, till exempel polisen, skattemyndigheten eller någon annan myndighet, vid en brottsutredning eller om vi annars är skyldiga att lämna sådan information utifrån lag eller myndighetsbeslut.

5 DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagar, begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig när som helst. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade, begära att vi raderar dina personuppgifter, begränsa vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter. Om behandlingen skulle baseras på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till den behandlingen när som helst.

Om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter, vänligen kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Du har också rätt att när som helst lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd. Klagomålet ska inlämnas till:

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114
104 20 Stockholm imy@imy.se

6 POLICYÄNDRINGAR

Vi kan från tid till annan göra ändringar i denna Policy och kommer att informera dig genom att uppdatera Policyn på vår webbplats.

7 KONTAKTA OSS

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta vår kontaktperson enligt nedan uppgifter:

Kontaktuppgifter:
Namn: Annika Nilsson, Data Protection Officer
Telefonnummer: 073-300 25 21
E-postadress: annika.nilsson@sharprecruitment.se

COOKIE POLICY

Kakor (cookies) är små textfiler som lagras i din webbläsare av webbsidor du besöker. Vill du läsa mer om kakor finns allmän information på Post- och telestyrelsens hemsida.

Vi använder kakor för att vår webbplats, sharprecruitment.se, ska fungera som den ska och för att ge dig som besökare en bra användarupplevelse.

Kakor på vår webbplats är inte nödvändiga men kan förbättra din upplevelse. För att webbplatsen ska fungera som vi avsett behöver du som besökare godkänna lagring av kakor på din enhet. Om du inte vill tillåta att kakor lagras på din enhet kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Genom webbläsaren kan du även radera tidigare sparade kakor.

Vi använder permanenta kakor och sessionskakor. Permanenta kakor finns kvar på din dator under en viss tidsperiod. Sessionskakor lagras tillfälligt på en minnesplats medan du besöker vår webbplats och raderas när du stänger din webbläsare.

De cookies som vi använder beskrivs nedan:
• Funktionella cookies från WordPress
• Hotjar

Vi använder även cookies för marknadsföring:
• LinkedIn
• Google Analytics
• Google Ads
• HubSpot