Arbetsmiljöpolicy

Övergripande mål

Det övergripande målet med arbetsmiljöarbetet i Sharp Recruitment & Consultant är att främja friskfaktorer och att genom ett förebyggande arbete upptäcka och åtgärda risker, för att förhindra arbetsskador såsom olycksfall och sjukdom relaterat till arbetet. Arbetet omfattar såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Utöver lagstadgade krav som anges i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter, arbetar vi för en trevlig och välkomnande arbetsmiljö som inspirerar till goda samarbeten, hög effektivitet och kvalitet i vårt arbete och som möjliggör utveckling för alla. Vi tror på att utveckling föder engagemang.

Hos oss innebär en god arbetsmiljö att:

 • vi löpande utbildar alla ledare inom ledarskap och arbetsmiljö
 • det finns introduktionsplaner för nyanställda
 • vi förebygger och tar tydligt avstånd från alla typer av kränkande särbehandling och diskriminering
 • vi bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att främja mångfald och jämställdhet
 • vi genom målsamtal och utvecklingssamtal sätter mål och tydliggör förväntningar
 • samtlig anställda får ta del av samma information
 • Business review-möte genomförs månatligen och är tillgängligt för alla anställda
 • en lämplig fördelning av arbetsmiljöuppgifterna görs och dokumenteras
 • skyddsronder genomförs regelbundet
 • riskanalyser genomförs och dokumenteras
 • vi har tydliga rutiner för krishantering
 • vi dokumenterar och utreder alla fall av ohälsa, olyckor och tillbud
 • det finns tillgång till hälsovård och rutiner för rehabilitering
 • ha roligt på arbetet

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Vårt arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del av verksamheten genom att uppsatta rutiner för att löpande undersöka, riskvärdera, åtgärda och följa upp så att arbetsmiljöarbetet hålls levande och aktuellt. Arbetet ska ske i samverkan med medarbetarna.

Grunderna i vårt systematiska arbetsmiljöarbete är:

 • en naturlig del i den dagliga verksamheten
 • regelbundna skyddsronder för att undersöka den fysiska arbetsmiljön
 • regelbundna utvecklingssamtal, medarbetarundersökningar och avstämningsmöten som sker varje eller varanna vecka för att undersöka de organisatoriska och sociala aspekterna.

Riskbedömningar och handlingsplaner ska dokumenteras och följas upp.

Skyddsombud

Enligt arbetsmiljölagen ska det utses skyddsombud på alla arbetsplatser med minst 5 anställda. Skyddsombudet företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren ansvarar för att skyddsombuden får den utbildning som behövs.

Ledarskap, kompetens och ansvar

Ett gott ledarskap är en förutsättning för en god arbetsmiljö, vi investerar kontinuerligt i kompetensutveckling för våra ledare. Inom Sharp Recruitment & Consultants fördelas arbetsmiljöuppgifter på lämpligt sätt till chefer i verksamheten. Chefer ska ha den kompetens, de resurser och befogenheter som krävs för att hantera arbetsmiljöuppgifterna. Saknas kompetens eller mandat för någon uppgift, kan och bör denna uppgift skriftligt returneras till närmaste chef.

Medarbetaransvar

Arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret för en väl fungerande arbetsmiljö, men alla medarbetare har ett eget ansvar att aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet. Medarbetare ska följa föreskrifter och interna regler, uppmärksamma och underrätta arbetsledning vid brister i arbetsmiljön. En god arbetskamrat visar omtanke, ger stöd eller söker hjälp till en kollega som mår dåligt.

Relaterad lagstiftning

 • Arbetsmiljöförordning (1977:1166)
 • Arbetsmiljölag (1977:1160)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)