Jämställdhets- och diskrimineringspolicy

Vi anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa en framgångsrik och lärande organisation. All personal ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller också oberoende av religiös, teologisk eller ideologisk övertygelse samt också av våra olika personligheter, erfarenheter, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation.

Syfte

Syftet med vår diskrimineringspolicy är att skapa en arbetsplats där alla medarbetare har lika möjligheter, rättigheter och ansvar.

Övergripande riktlinjer

Diskriminering är en personalfråga för oss, inte en privat angelägenhet för den som drabbas. Det är viktigt att vi som arbetsgivare har beredskap för hur problemet ska hanteras om det uppstår på arbetsplatsen.

Alla kan hjälpa till att förhindra diskriminering på arbetsplatsen genom att tänka på sitt ordval och uppträdande, motverka oacceptabelt uppträdande hos andra och stödja den som blir utsatt.

Denna policy omfattar händelser i följande sammanhang:

 • på arbetsplatsen,
 • i en arbets- eller studiesituation utanför den egentliga arbetsplatsen,
 • i samband med ansökan om arbete/utbildning.

Diskrimineringslagen innehåller sex typer av diskriminering:

 • Direkt diskriminering
  Direkt diskriminering innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller en medarbetare genom att behandla honom eller henne sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan person i en jämförbar situation. För att det ska räknas som diskriminering måste missgynnandet ha ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).
 • Indirekt diskriminering
  Indirekt diskriminering innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller en medarbetare genom att tillämpa en bestämmelse eller ett kriterium som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer som skyddas i Diskrimineringslagen. Om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet är lämpligt eller nödvändigt och kan motiveras med objektiva faktorer räknas det inte som diskriminering.
 • Trakasserier
  Med trakasserier avses uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökandes eller en medarbetares värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För att det ska vara fråga om trakasserier ska handlandet eller beteendet vara oönskat och innebära missgynnande i form av skada eller obehag.
 • Sexuella trakasserier
  Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande av sexuell natur som kränker en medarbetares värdighet. Handlingarna eller bemötandet ska innebära missgynnande i form av skada eller obehag och på så sätt kränka den enskildes värdighet. Handlandet eller beteendet ska vidare vara oönskat och den som trakasserar måste ha insikt om att hans eller hennes beteende kränker någon.
 • Bristande tillgänglighet
  Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att arbetsgivaren inte utför sådana åtgärder för tillgängligheten som krävs för att medarbetaren ifråga ska komma i en jämförbar situation med medarbetare utan denna funktionsnedsättning.
 • Instruktion att diskriminera
  Instruktion att diskriminera innebär att en arbetsgivare lämnar order eller instruktioner till en medarbetare att diskriminera en person.

Vi ser mycket allvarligt på alla typer av diskriminering och kommer aldrig att acceptera sådana händelser hos oss. Vår målsättning är att skapa en arbetsplats som är helt fri från diskriminering och repressalier.