Mångfaldspolicy

För oss på Sharp Recruitment & Consultants handlar mångfald om övertygelsen att människors olikheter gör skillnad och berikar. Olikheterna kan utgöras av  kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning men också av våra olika personligheter, erfarenheter, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation.

Utifrån en grundsyn om alla människors lika värde ska alla medarbetare ha lika rättigheter och möjligheter. På Sharp Recruitment & Consultants genomsyras alla relationer, interna och externa, av respekt.

Det vi gör för att öka mångfald är att:

  • bedöma personer utifrån deras kompetens
  • behandla alla med respekt
  • ge alla lika rättigheter och möjligheter

Mångfald berikar

På Sharp Recruitment & Consultants tror vi på att mångfald berikar, både i den privata såsom den professionella sfären. Varje medarbetare värderas som en tillgång med sina unika styrkor, kunskaper och utvecklingsmöjligheter. Genom att se bortom skillnader kan vi tillvarata och utveckla individers erfarenhet och kompetens på bästa sätt. Detta uppmuntrar till nytänkande som utvecklar vårt företag samt våra sätt att arbeta. En inkluderande arbetsplats är utvecklande och ger en ökad arbetstillfredsställelse. Vi tror också på att mångfald ger affärsmässiga fördelar. När våra medarbetare speglar våra kunder och det samhälle vi verkar i och vi tar tillvara på alla medarbetares olika erfarenheter och perspektiv skapar det konkurrensfördelar.

Inom Sharp Recruitment & Consultants:

  • har vi nolltolerans kring alla former av direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Detta gäller mellan arbetskamrater, såväl som i kontakter med kunder, leverantörer och samarbetspartners.
  • bedriver vi ett målinriktat arbete i enlighet med Diskrimineringslagen. Det innebär att vi aktivt främjar allas lika rättigheter och möjligheter.
  • bedriver vi ett arbete med tydliga målsättningar för att ha  medarbetare med olika etniska tillhörigheter i ledande positioner och i olika funktioner.
  • bedriver vi ett arbete med tydliga målsättningar för att uppnå en jämn könsfördelning i ledande positioner och i olika funktioner.
  • Ska vi underlätta för alla att förena föräldraskap och förvärvsarbete.

Ansvar

Företagsledningens ansvar är att skapa förutsättningar för ett aktivt mångfaldsarbete inom Sharp Recruitment & Consultants. Alla chefer är ansvariga för att arbeta utifrån de riktlinjer som styr vårt mångfaldsarbete. Samtliga medarbetare har ett ansvar att agera respektfullt mot alla människor de kommer i kontakt med i sitt arbete.