Efter avslutade studier i Lund började Åsa att arbeta på ett mindre konsultbolag inom förebyggande och utredande compliancearbete. Därefter tog Åsa klivet vidare till PwC och avdelningen Forensic Services där hon arbetade med samma frågor. Åsa berättar att under ett par år kom flera viktiga regelverk såsom uppdaterad svensk mutlagstiftning och uppdaterad penningtvättslagstiftning, som påverkade arbetet med compliance inom Sverige.

– De nya regelverken, tillsammans med att svenska företag fick höga bötesbelopp för överträdelser av FCPA i USA, gjorde att svenska bolag började arbeta mer med dessa frågor. Det var ett par spännande år där vi fick bistå med att bygga fullständiga compliance managementsystem på flera bolag.

Åsa fortsätter:

– Jag är jätteglad över dessa år på PwC, då jag fick resa mycket internationellt och lära mig om compliance i många länder som hade kommit längre än vi hade gjort i Sverige vid den tidpunkten. Men jag fick också jobba med mindre och lokala verksamheter i Sverige – både inom offentlig och privat sektor. Detta spann gav en bra kunskapsbas för hur man kan arbeta med riskbaserad compliance som är ändamålsenlig och effektiv för olika typer av verksamheter. 

Åsa har jobbat med compliance i mer än 13 år och har under dessa år sett hur compliancearbetet har förändrats i Sverige och hon har även sett olika trender på området. 

– Som sagt, under ett par år etablerades många compliancefunktioner på svenska verksamheter. Nu är byggandet över och man har övergått i en utvärderingsfas, där man ser över dessa funktioner för att bedöma om de kan förbättras, göras mer effektiva och träffsäkra. Utöver det, så har det genom åren funnits en diskussion om verksamhetsområdet compliance endast ska fokusera på legala krav eller om compliance också handlar om mjuka värden såsom etik och värderingar. Internationellt har compliance ofta varit fokuserat på legala krav, och jag tror vi i Sverige initialt tog efter det. Men jag ser en utveckling att compliance även ska handla om värderingar och etik. Detta är i linje med samhället i stort, där vi ser att trovärdighetsfrågor, hållbarhet och företag som har god etisk standard premieras. 

2017 så började Åsa arbeta på Telenor i rollen som Head of Compliance. Under 2021 blev det en omorganisation och Åsa fick en chefsroll över en grupp som heter ”Responsible Business”, en grupp med experter som samlas inom privacy, hållbarhet, kvalitet och compliance. Åsa berättar att hon har duktiga och erfarna experter som arbetar operativt med frågorna. 

Vidare berättar Åsa att hennes uppdrag idag består av olika delar såsom att jobba operativt med Responsible Business-frågor, men också att driva Responsible Business-arbetet strategiskt på bolaget. Hon representerar Telenor gentemot kunder, leverantörer och andra externa parter. Vidare jobbar hon med att förbättra jobbprocesser för det operativa arbetet med Responsible Business. 

– Jag är allergisk mot att ha processer bara ’för att’, de behöver fylla ett tydligt syfte, såsom konkret minska risken, men det behöver också vara effektiva processer som fungerar att arbeta i både för oss på stödfunktioner och för första försvarslinjens chefer och medarbetare. 

Åsa berättar att innan hon började på Telenor förknippades Compliance primärt med bolagets whistleblowerkanal och tillhörande utredningsprocess, men det är ju så mycket mer än det säger Åsa. Åsa byggde funktionen enligt internationell best practice; med rapportering, utbildning och kommunikation, tester och kontroller, med mera. 

– Ju mer vi har breddat oss och arbetat mer med rådgivning och guida verksamheten i hur man ska tänka i olika affärssammanhang, så skapar vi mervärde för verksamheten. Jag upplever att vi har god förankring hos företagsledningen och andra stakeholders internt, vilket är centralt för att nå framgång. Vi ser också att Responsible Business-frågor blir allt viktigare för vår omgivning och således påverkar vår affär. Kunder, både privat – men framför allt företagskunder, lägger stor vikt vid Responsible Business-frågor. Även våra ägare, där norska staten är en storägare, prioriterar dessa frågor. Detta gör sammantaget att vårt arbete prioriteras och det känns väldigt motiverande, fortsätter Åsa. 

Vad är din erfarenhet gällande att hitta compliancekompetens? 

Det är supersvårt att hitta bra kompetens, det är ofta en svår profil som vi söker. Ofta vill man ha en person som har sakfrågekompetens och samtidigt kan förstå operativa affärsperspektiv, som vågar kliva in och ger väl avvägd rådgivning. Som kan se både detaljer och den större bilden. Som kan förstå lagstiftning, etik och moral samt affärsperspektiv. Alltså blir det snabbt många perspektiv som en medarbetare ska klara av, och det är inte helt enkelt. 

Din spontana tanke kring ESG?

Mitt team heter ju Responsible Business, vårt arbete handlar om ESG. Vi har jobbat mycket med Environmental-frågan, där vi har mål antagna enligt Science Based Target Initiative. Vi köper grön el till vår verksamhet, vi är ISO-certifierade och vi ställer krav på våra leverantörer att de ska ha ett hållbarhetsarbete på plats. Vårt mål är att vara klimatneutrala och ha cirkulär verksamhet till 2030. 

I ’S’, har vi bland annat ett initiativ som heter Open Mind. Personer med funktionsvariationer får arbetsträna hos Telenor, det har vi haft i många år och är ett framgångsrikt koncept. Vi har även ett initiativ som heter Nätprat, som syftar till att öka dialogen mellan barn och vuxna om vad som händer på nätet. Inom Nätprat har vi ett samarbete med Rädda Barnen, där vi tagit fram olika verktyg och guider för att underlätta denna dialog. Materialet finns på webben och det finns även en kostnadsfri Nätpratskortlek som man kan hämta i närmsta Telenorbutik.

I ’G’, jobbar vi med governance på många sätt. Vi har just nu projekt i gång för att se över vår governance på privacy, vilket är viktigt och känns spännande. Ett annat viktigt löpande initiativ är att alla våra medarbetare har vår Code of Conduct som en bilaga i sitt anställningsavtal. Det skapar direkt en tydlig signal till nya medarbetare att den är viktig om man ska arbeta hos oss. Årligen får också alla medarbetare gå en Code of Conduct e-learning och signera att de åtar sig att följa vår Code of Conduct. 

Allt arbete som vi gör på Responsible Business och inom ESG handlar dels om att följa regulatoriska krav, dels att arbeta med trovärdighetsfrågor. Trovärdighet är en jätteviktig del, vi är ju ett viktigt samhällsföretag som ger samhället och dess individer tillgång till uppkoppling. Utöver att leverera fantastiska tjänster så vill vi också göra gott i samhället. 

Beskriv ditt drömjobb om 5 år?

Jag tycker det är motiverande att arbeta på ett företag som har en så samhällsviktig funktion som uppkoppling. Att där få arbeta med viktiga frågor som både gör affärsnytta och gott i samhället är väldigt stimulerande. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas i mitt ledarskap och strategiska arbete, avslutar Åsa. 

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.